Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

31/01/2023 | 1347

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Nghị định 32/2020/NĐ-CP). Với mục đích nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình theo dõi THPL; từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống kinh tế, xã hội ở địa phương. Xem xét, đánh giá đúng thực trạng THPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/01/2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Toàn văn Kế hoạch.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.