Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

31/01/2023 | 1480

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam và Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác truyền thông về quyền con người ở Việt Nam; phát huy vai trò chủ động, tích cực phối hợp trong tổ chức và triển khai công tác truyền thông về quyền con người đạt hiệu quả, chất lượng.

Xuất phát từ những mục đích trên, ngày 18/01/2023; Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐPH về việc thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Toàn văn Kế hoạch.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.