Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020

21/01/2020 | 203

Chiều ngày 16/1, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hán, ủy viên BTV Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu với cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 8,9,10 khóa XII; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trung wowng 6 khóa XII của Đảng tại các cấp ủy Đảng theo Kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp BTV Thành ủy ban hành quyết định thành lập BCĐ 35 thánh phố. Đến nay Ban chỉ đạo đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, dư luận xã hội để định hướng kịp thời. Ngoài ra Ban tuyên giáo thành ủy đã phối hợp cùng các ngành trong khối khoa giáo, UBND thành phố và các cơ quan quản lý đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực, đặc biệt tuyên truyền thực hiện Chương trình 10, ngày 4/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố và phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch – đẹp. Cùng với đó công tác khoa giáo; thông tin – tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị; biên soạn xuất bản lịch sử Đảng, kỷ yếu ngành đạt nhiều kết quả… 

Năm 2020, BTG Thành ủy sẽ tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội  Đảng các cấp đã đề ra.

Thu Trang – Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.