Xác minh thông tin cha, mẹ khi thực hiện đăng ký lại khai sinh

26/08/2021 | 226

Ngày 15/5/2021 Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BCA quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Căn cứ Điều 12, điểm c khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 58/2021-TTBCA, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1337/UBND-TP ngày 29/7/2021, trong đó yêu cầu phòng Tư pháp và UBND các phường, xã thực hiện nội dung sau:

Kể từ ngày 01/7/2021, khi thực hiện đăng ký lại khai sinh, trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì Cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản gửi Công an thành phố  để được cần tra cứu, xác minh; văn bản đề nghị tra cứu cần nêu rõ mục đích, nội dung, hình thức cần tra cứu, xác minh. Căn cứ kết quả trả lời bằng văn bản của Công an thành phố, Phòng Tư pháp và UBND các phường, xã thực hiện đăng ký lại khai sinh theo quy định.

Kèm theo chi tiết Công văn số 1337/UBND-TP ngày 29/7/2021 của UBND thành phố.

Phòng Tư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.